วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio  นักศึกษา

Portfolio  ปวช.   Download
Portfolio  ปวส.   Download

                       

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

สอนซัมเมอร์ Summer teaching

สอนซัมเมอร์  Summer teaching

การติดตั้งไฟฟ้า  2
หน่วยการเรียนที่ 1  ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
                                 -ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 1
                                                 -ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 2
หน่วยการเรียนที่ 2  ระบบป้องกันไฟฟ้า
                                - อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเบื้องต้น
                                                - การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

หน่วยการเรียนที่ 3  การคำนวณ ติดตั้ง
                                  - มาตรฐานการติดตั้งใหม่
                                  -วิธีการคำนวณในโรงงาน 1
     


วิชาเครื่องกลไฟฟ้า  2


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ระบบสื่อสารเตือนภัย

แผนการสอนหน่วยที่ 1       ศึกษาการทำงานระบบสือสารเตือนภัย ในประเทศไทย
                                           National  Disaster Warning Center
แผนการสอนหน่วยที่ 2       กฏหมายตรวจสอบอาคาร

 


วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอนงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น             
คำสั่ง   ให้นักศึกษา download ข้อบสอบแล้วเปิดข้อสอบใน word  2007  เมื่อทำข้อสอบ
            แล้วให้ส่ง ข้อสอบมาที่   beeaumpol@hotmail.com  วิธีการส่ง Email ในหัวข้อ
            Subject ให้พิมพ์ชื่อนักศึกษา  ระดับชั้น/แผนก/กลุ่ม เลขที่แล้ว Attachmenth File
           ข้อสอบมา นักศึกษาปฏิบัติผิด ขั้นตอนจะไม่ตรวจข้อสอบ
        
           ข้อสอบชุดที่ 1  download